FI | EN

Tukijarekisterin tietosuojaseloste

1. Yleiset tiedot

Rekisterinpitäjä:
Ronald McDonald Lastentalosäätiö sr (”RML”)
Oksakoskenpolku 6, 00250 Helsinki
puh (09) 4780 1600

Yhteyshenkilöt:
Leena Lehtovaara, leena.lehtovaara(at)rml.fi

Rekisterin nimi:
RML:n tukijarekisteri (”Tukijarekisteri”)

RML sitoutuu suojaamaan rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

RML käsittelee Tukijarekisterin henkilötietoja oikeutetun etunsa perusteella seuraaviin tarkoituksiin:

 • osapuolten välisen suhteen ja siitä johtuvien velvoitteiden hoitaminen sekä yhteydenpito;
 • RML:n toiminnasta tiedottaminen ja markkinointi;
 • RML:n toiminnan kehittäminen; sekä
 • lahjoitusten hallinnoiminen.

RML:n oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja perustuu RML:n ja rekisteröidyn väliseen asialliseen yhteyteen henkilön ollessa itse tukija tai henkilön ollessa RML:n toimintaa tukevan yhtiön tai muun organisaation yhteyshenkilö.

3. Rekisterin tietosisältö

RML kerää henkilötietoja suoraan rekisteröidyltä seuraavissa yhteyksissä:

 • lahjoittajaksi ryhtyminen ja lahjoittaminen sekä lahjoittavan yhtiön tai muun organisaation yhteyshenkilönä toimiminen;
 • materiaalin tai uutiskirjeen tilaaminen;
 • tapahtumiin tai kampanjoihin ilmoittautuminen ja osallistuminen;
 • kilpailuihin ja arvontoihin osallistuminen; sekä
 • palautteen antaminen tai muu yhteydenotto.

Tukijarekisteriin kuuluvat rekisteröidyt voivat siis olla niin taloudellisesti kuin muutoin RML:n toimintaa tukevia yksityisiä henkilöitä sekä yhtiön tai muun organisaation yhteyshenkilöitä.

RML voi lain sallimissa rajoissa saada rekisteröidystä tietoja myös muista lähteistä saaduilla, sekä tällaisista lähteistä johdetuilla tiedoilla muun muassa potentiaalisten lahjoittajien kartoittamiseksi. Tällaisia muita lähteitä ovat esimerkiksi julkiset yritysrekisterit ja järjestörekisterit.

Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

 • koko nimi;
 • yhteystiedot (muun muassa puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka);
 • yksilöintitiedot (muun muassa syntymävuosi ja sukupuoli);
 • osapuolten välisen suhteen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot
 • mikäli rekisteröity toimii yhtiön tai muun organisaation yhteyshenkilönä, tieto yhtiöstä tai muusta organisaatiosta, jonka palveluksessa rekisteröity toimii sekä tieto tittelistä/asemasta; sekä
 • lahjoitus- ja maksutiedot (muun muassa pankkitilitiedot, lahjoitusmäärä ja -aika).

4. Tietojen luovutukset ja siirrot

RML ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille ilman, että rekisteröity on hyväksynyt tietojensa luovutuksen.

RML saattaa siirtää käsittelemiään tietoja samaan konserniin kuuluville yhtiöille tai huolellisesti valituille henkilötietoja RML:n toimeksiannosta käsitteleville palveluntarjoajille ja alihankkijoille.

Henkilötietoja voidaan lain mukaan luovuttaa kolmansille osapuolille ilman suostumusta mikäli laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja.

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta tai siirretä Euroopan unionin (”EU”) tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle. Mikäli tietoja kuitenkin luovutetaan tai siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, tehdään tällaiset luovutukset ja siirrot vain laissa olevilla perusteilla tietosuojalainsäädäntöä tiukasti noudattaen.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa Tukijarekisteriin tallennetut häntä koskevat henkilötiedot. Rekisteröity voikin ottaa yhteyttä RML:ään saadakseen tiedoistaan yhteenvedon. RML toimittaa yhteenvedon lähtökohtaisesti 30 päivän kuluessa yhteydenotosta. Yhteenveto on ensimmäisellä kerralla ilmainen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten ja vanhentuneiden tietojesi korjaamista ja/tai poistamista sekä niiden käsittelyn rajaamista. Rekisteröidyllä on lisäksi tietyissä tilanteissa oikeus kieltää tietojensa käsitteleminen.

Rekisteröidyllä on myös milloin tahansa oikeus antaa ja peruuttaa suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin tai kokonaan kieltää sähköinen suoramarkkinointi.

RML pyrkii aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan rekisteröidyn kanssa. Mikäli rekisteröity on kuitenkin tyytymätön henkilötietojensa käsittelyyn, rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tai rekisteröidyllä on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai henkilötietojensa käsittelystä, pyydämme ottamaan yhteyttä rmt@rml.fi.

6. Rekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn periaatteet

RML noudattaa henkilötietoja käsitellessään lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. RML pyrkii aina henkilötietoja käsitellessään varmistamaan, että tietojen käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin käyttötarkoituksiin nähden.

RML ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat RML:n mahdolliset yhteistyökumppanit pyrkivät pitämään henkilötiedot turvassa ja kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimin suojelemaan henkilötietoja luvattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, siirtämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytökseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Vain sellaisilla RML:n tai RML:n yhteistyökumppaneiden työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Tukijarekisteriin kuuluvia henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietoja päivitetään ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan tarpeen mukaan. Tarkastuksen yhteydessä kaikki käyttämättömät ja vanhentuneet tiedot poistetaan. Tietoja poistetaan myös, mikäli rekisteröity pyytää tietojen poistamista ja rekisteröidyllä on tähän tietosuojalainsäädäntöön perustuva oikeus.

Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja RML:lla voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja, mistä johtuen tarkat poistoajat ja poistamiskäytännöt vaihtelevat. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot pyritään kuitenkin aina poistamaan ilman aiheetonta viivytystä.